Čo rozhoduje, či je školstvo dobré? Kvalita učiteľov

Napriek tomu, čo všetko sa hovorí o vybraných zahraničných školských systémoch, faktom ostáva, že naše štátne vzdelávacie programy sa veľmi nelíšia od kurikúl, ktoré nájdeme vo väčšine krajín. Takisto, napriek všetkým tým diskusiám o zavádzaní rôznych menej tradičných postupov (blokové vyučovanie, obrátené vyučovanie, viac tímovej práce) opäť, základom vyučovania na drvivej väčšine škôl vo svete je vysvetľovanie látky pedagógom. Takisto netreba podceňovať úlohu pomôcok, ale ich používanie zvyčajne nie je také dôležité, aby to odlíšilo lepšie školy od horších.

Napriek tomu, že všetky spomenuté veci sú dôležité, a treba im venovať náležitú pozornosť, skutočne kritickým prvkom je kvalita učiteľa.

Dobrý učiteľ je ten, ktorý vie reagovať. Teda zistiť, kde presne študent v postupe robí chybu, prípadne identifikovať, v čom má mentálny blok. Kvalitný učiteľ je tiež ten, ktorý vie efektívne prezentovať. Vie dobre dávkovať informácie, a kde treba, porozprávať príbeh, vysvetliť veci z rôznych uhlov pohľadu. A zvyčajne je dôležité, akou osobnosťou je. Pretože žiak okrem samotnej látky nasáva aj spôsoby reakcií na svet okolo, postoje a motivácie, alebo hodnoty.

Dobrý učiteľ by mal byť inteligenčne a osobnostne primerane vybavený. Do školstva takých získame vtedy, ak ponúkneme primerané platy a iné materiálne výhody. Ale nielen to, samotná práca musí byť zaujímavá. Ak sa od učiteľa vyžaduje mechanické fungovanie, ťažko v tejto profesii udržíme práve citlivo reagujúce či kreatívne typy. V neposlednom rade musí učiteľ pôsobiť v primerane motivujúcom a stimulujúcom prostredí. V týchto ohľadoch je dôležitá atmosféra v škole, ale aj v školstve ako takom a podmienky na osobnostný rozvoj, ktoré celý systém ponúka.

Ak sa podarí pre školstvo získať bystrého človeka, ako ho formovať? Veľa by mu malo dať učiteľské štúdium. Podobne aj ďalšie vzdelávanie. A v neposlednom rade zázraky vie urobiť prostredie školy, teda vedenie, podpora a kolegiálna pomoc riaditeľa a ostatných pedagógov.

Všetky tieto veci je dôležité sledovať. Mal by to prieskumami a analýzami robiť štát či akademické pracoviská. V prvom rade zisťovať, aké majú učitelia schopnosti, aké postoje a motivácie a, po tretie, ako fungujú v každodennej praxi.

Štúdie rôznych inštitúcií, ktoré budeme v blízkom období aj na tomto portáli približovať, ukazujú, čo všetko školstvu na úrovni pedagógov chýba. Ukazuje sa, že učitelia v praxi nevyužívajú takmer nič z pedagogickej teórie, ktorú na vysokých školách majú zvládnuť, dokonca si z nej ani krátko po skončení školy nič nepamätajú. Iný príklad: pedagógovia sú na školách mimoriadne izolovaní, takmer nemajú kontakt s učiteľmi z iných škôl či regiónov.

Naša iniciatíva má pomôcť budovaniu učiteľstva ako profesie, so všetkými známkami profesionálneho a stavovského rozvoja. Chceme učiteľom predovšetkým vytvárať možnosti pre rozvoj pedagogických schopností. A to poskytovaním seminárov, ale i vytváraním plaftoriem, cez ktoré si môžu zdieľať skúsenosti.

Po druhé, pre rozvoj učiteľstva ako komunity profesionálov je dôležité to, aby si táto komunita uvedomovala kontext svojho pôsobenia, domáci aj medzinárodný. Ten chceme približovať na konkrétnych, živých príkladoch fungovania školstva vo svete. Ale napríklad aj zrozumiteľnými článkami o tom, ako školstvo presne funguje, či aké sú možné modely zmien.

A nakoniec, na to aby komunita bola komunitou, treba, aby sa ľudia spájali. Budeme sa snažiť poskytovať čo najviac možností, aby sa učitelia vo svojich regiónoch čo najviac stretávali. Ale zároveň vytvoríme predpoklady pre to, aby sa školy spájali do neformálnych združení, ktoré si budú navzájom v budovaní pedagogických prístupov či manažmentu školy pomáhať. Možnosti budeme ukazovať na zahraničných príkladoch ale aj prakticky cez vystúpenia zástupcov takýchto projektov z rôznych regiónov Európy.

Hoci som v tejto chvíli hlavným iniciátorom projektu ja ako bývalý minister školstva, budem rád, ak si celý projekt postupne preberú samotní pedagógovia. Z mojej pozície sa budem snažiť zabezpečiť úvodné financovanie, takisto odovzdať skromné poznatky o tom, ako funguje školstvo vo svete a ako sa porovnávať.

Na to, aby celý projekt uspel, ale bude potrebné, aby ho pevne vzali do rúk samotní zamestnanci školstva. Vzhľadom na to, že som počas svojich návštev škôl stretol veľa kompetentných a energických ľudí, si myslím, že to pôjde.

Politici radi opakujú frázu, že školstvo je budúcnosťou krajiny. Myslím si, že musíme ukázať, ako sa to skutočne robí, nie opakovaním pekne znejúcej vety, ale spoločnými energickými krokmi v prospech škôl, pedagógov, riaditeľov, ale predovšetkým našich detí.