Ako európske krajiny pomáhajú školám a žiakom v čase pandémie?

 

Rakúsko

Vláda v zime 2021 rozhodla na 12 mesiacov vyčleniť 200 miliónov eur (z fondov ESF-React) na špeciálnu podporu školám. Tieto peniaze sa zatiaľ použili (a ešte do februára použijú) na dodatočnú výučbu: až 3 milióny dodatočných hodín, z toho dve tretiny počas letných mesiacov. V lete tak školstvo zároveň dostalo 3500 dodatočných učiteľov.

Konkrétnejšie to znamená, že každá trieda v systéme povinnej školskej dochádzky dostáva dve hodiny navyše pre každý z hlavných predmetov a pre jazyky.

Finančná podpora tiež pomáha školám vytvárať menšie učiace sa skupiny a zavádzať iné flexibilné formy. Posilnilo sa vyučovanie počas prázdnin. Medzi ďalšie opatrenia patrí napríklad vytvorenie platformy pre vzájomnú podporu v učení sa (weiterlernen.at.)

 

Nemecko

Vzhľadom na to, že v Nemecku je organizácia školstva dominantne výsadou jednotlivých spolkových štátov, je nemožné generalizovať na celú krajinu. Na tomto mieste ale využijeme aspoň možnosť poukázať na štúdie, ktoré sa v tejto krajine robili s cieľom nielen zisťovať postoje populácie ale napríklad aj monitorovať správanie žiakov a študentov počas pandémie. Neprekvapivo, ukazujú značný pokles pozitívnych aktivít a postojov (schopnosť sústrediť sa na učenie, vyhýbanie sa zlým návykom v dennom režime či životospráve a pod.) ale pre špecialistov poskytujú možno zaujímavé množstvo užitočných detailov.

 

Francúzsko

Základom pokračovania výučby je „plán pokračovania pedagogických aktivít“, ktorý si má každá škola počas lockdownov alebo trvania iných pandemických opatrení vypracovať. Ministerstvo v tomto školy od začiatku usmerňuje, na jednom mieste sústreďuje informácie k opatreniam, organizačné a pedagogické usmernenia a odporúčania pre riaditeľov a rôzne typy pedagógov a podobne.

Francúzska vláda sa v podpore sústredila predovšetkým na vytvorenie platforiem, cez ktoré sa učitelia vzdelávajú v tom, ako realizovať dištančnú či hybridnú výučbu, alebo kde získavajú materiály alebo realizujú výučbu.

Dôležitá je tu sieť Canopé, kde sa môžu učitelia prihlásiť podľa svojich potrieb na online školenia, prípadne si môžu pozrieť jednoduché online návody, ako učiť v dnešných podmienkach.

Ministerstvo tiež vytvorilo platformu, kde si každý žiak alebo študent môže nájsť svoju virtuálnu triedu, cez ktorú sa môže učiť, kontrolovať sa, zopakovať si učivo.

Ministerstvo školstva tiež od začiatku lockdownov zhromažďuje štatistiky, najmä na základe dotazníkov medzi učiteľmi a mnohé zo zhromaždených údajov kontinuálne zverejňuje.

Veľkú časť dodatočnej podpory školám organizujú jednotlivé „académies“, teda hlavné regionálne jednotky organizácie školstva.

 

Anglicko

Vláda sa sústredila najmä na poskytovanie informácií o zdrojoch pre online vyučovanie a publikovanie rozsiahlych rád a usmernení, ako online vyučovanie organizovať .

So školami rozsiahlo komunikovali aj firmy, ktoré majú rozsiahle aktivity v oblasti podpory vzdelávanie, typickým príkladom sú aktivity vydavateľstva Pearson.

Poskytovať informácie o zaujímavých prístupoch k podpore dištančného vyučovanie sa snažili aj medzinárodné subjekty. Príkladom je táto stránka Europskej komisie.