Jedna z najmocnejších organizácií v UK? Školská inšpekcia Ofsted

Britská inšpekčná služba Ofsted (Office of Standards in Education) funguje od roku 1992. Školské inšpekcie existovali aj predtým, v Británii ich tradícia siaha dokonca až do roku 1833. Vtedy vláda zaviedla každoročné granty pre dve spoločnosti (presnejšie, niečo ako nadácie), ktoré prevádzkovali školy po celom území Británie. Aby kontrolovala, či sú peniaze na školy dobre použité, zaviedla systém inšpektorov.

Rokmi sa z inšpekcií stala predovšetkým záležitosť regionálnych samospráv, s pomerne malou mierou centralizácie. Rok 1992 to výrazne zmenil. Štyri roky po zavedení národného kurikula pre všetky školy financované z verejných peňazí v roku 1988 sa tak zaviedol aj pomerne prísny systém hodnotenia týchto škôl. Súkromné školy (tie v Británii od vlády nedostávajú žiadne prostriedky) pod inšpekcie agentúry nespadajú. Ofsted je nezávislá agentúra, ktorá sa nezodpovedá vláde (teda ani ministrovi školstva), ale priamo parlamentu. V jej čele je hlavný inšpektor, ktorého formálne (v praxi ale v zastúpení) menuje priamo kráľovná.

Inšpektori fungujú na dvoch úrovniach. Ofsted ako taký zamestnáva samotných plnohodnotných inšpektorov. Tých je v súčasnosti niečo vyše 400. Vždy ide o bývalých učiteľov. Drvivú väčšinu inšpekčnej činnosti však robia takzvaní dodatoční inšpektori (Additional Inspectors – AI). Tých nezamestnáva priamo Ofsted, ale regionálne verejné agentúry, v súčasnosti sú tri. Ako inšpekcie fungujú?

Bežná kontrola na školu príde približne každé tri roky. Škole vystaví akési vysvedčenie (Ofsted report), ktoré je verejné. Školu na základe tohto vysvedčenia zaradí do jednej zo štyroch kategórií: 1 - Outstanding), 2 - Good, 3 - Needs Improvement a 4 -Inadequate. Do prvej kategórie, teda najlepších, v súčasnosti spadá približne 10 percent škôl. Podobne aj do poslednej, teda najhorších.

Školy v prvých dvoch kategóriách potom za bežných okolností čaká ďalšia návšteva až približne o 5 rokov. Naopak, niektoré školy v poslednej kategórii môžu byť zaradené do špeciálneho režimu (special measures). To znamená, že sa očakáva zvláštna pozornosť od zriaďovateľa a v prípade potreby sa pozastaví činnosť rady školy a uvalí sa akási nútená správa pod dozorom dočasne
zriadenej špeciálnej komisie.

Za inšpekciu vždy zodpovedá plnohodnotný inšpektor no samotnú kontrolu vykonávajú AI. Prácu inšpekcie definuje dokument zvaný Education Inspection Framework, v ktorom sa opisuje, ako majú inšpekcie prebiehať. Najnovšia verzia tohto dokumentu pochádza zo septembra 2019. Od roku 2005 je hlavným dokumentom pre potreby inšpekcie autoevalvačný formulár (Self Evaluation Form). V tomto dokumente musí škola zaznamenávať svoje silné a slabé stránky a spôsoby zlepšovania. Inšpekcia sa pri návšteve školy (zvyčajne trvajú tri dni) v prvom rade zamerá na tento dokument a potom na analýzu vnútorných procesov školy.


Výsledné vysvedčenie má pre školy zvyčajne zásadný význam. Známka od Ofstedu má priamy dopad na kariéry riaditeľov (zlá známka môže znamenať jeho koniec) i učiteľov. Verejnosť správam Ofstedu venuje mimoriadnu pozornosť. Škola, ktorá dostane známku 1 zvyčajne tento fakt čo najhlasnejšie propaguje. Školy s vynikajúcim hodnotením sa tešia veľkej pozornosti rodičov.
Keďže školy funguje na príncípe spádových oblastí, v praxi to znamená, že rodičia sa pri kúpe domu rozhodujú, či je v okolí škola s dobrým hodnotením – predávajúci túto skutočnosť veľmi často zdôrazňujú aj v inzerátoch. Známka od Ofstedu má teda dopad na lokálne ceny realít. V tomto zmysle je Ofsted skutočne mocnou organizáciou, ktorej činnosť má dopady aj za bránami škôl. A mimochodom, Ofsted nie je zodpovedný len za školy. Jeho inšpekčnej činnosti podliehajú aj všetky predškolské zariadenia a dokonca sociálna starostlivosť o deti.

Agentúra však nie je bez kontroverzií. Tie sa týkajú najmä kvality samotných inšpekčných návštev a inšpektorov (najmä dodatočných inšpektorov – AI) ako takých. Napriek uisteniam verejnosti, že takmer všetci majú pedagogické vzdelanie v minulosti na verejnosť prenikali informácie, že v skutočnosti veľa z nich nemalo pedagogické vzdelanie ani skúsenosti. V roku 2015 dokonca Ofsted neobnovil až 40 percent zmlúv s dovtedajšími dodatočnými inšpektormi. Bralo sa to ako nepriame priznanie, že ich kvalita bola nedostatočná.

Obraz agentúry je teda rozporuplný. Na jednej strane ide o skutočne silne zavedenú „značku“. Na druhej najmä učitelia sa na Ofsted, kvalitu inšpekcií a jeho moc zvyknú trpko sťažovať.